Partium - Contact

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Partium luxe tent verhuur, Klinckemalaan 15, 9801 CA Zuidhorn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86177060.

Toepasselijkheid

1.1 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en bestellingen van Partium luxe tent verhuur zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 De algemene voorwaarden of een artikel van de algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden vernietigd. In alle andere gevallen blijven deze algemene voorwaarden op elke overeenkomst van kracht.

Overeenkomsten/ aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Partium luxe tent verhuur zijn altijd vrijblijvend. Partium luxe tent verhuur behoudt zich te allen tijde het recht om prijzen te wijzigen om welke reden dan ook.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Partium luxe tent verhuur behoudt het recht de bestelling te wijzigen, te weigeren, of bepaalde voorwaarden aan de levering te stellen. De laatst toegestuurde en geaccepteerde orderbevestiging is altijd geldend.

2.3 Is er sprake van meerdere huurders dan zijn alle huurders hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de huurders.

2.4 Partium luxe tent verhuur is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen/ ontbinden, wanneer de huurder surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming.

2.5 Partium luxe tent verhuur is bevoegd om de overeenkomst – voor zover niet anders bepaald – met onmiddellijke ingang door middel van schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de huurder één of meer verplichtingen jegens Partium luxe tent verhuur niet na komt.

Prijzen

3.1 Alle genoemde prijzen op de website, folders en overige promotieartikelen van Partium luxe tent verhuur zijn inclusief btw. Druk- en zetfouten voorbehouden.

3.2 Alle stukprijzen op offertes, orderbevestigingen en facturen zijn exclusief btw. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Betalingen

4.1 De overeengekomen prijs voor de huur en eventuele verkoop dient door de klant van Partium luxe tent verhuur binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur voldaan te worden tenzij anders overeengekomen.

4.2 Partium luxe tent verhuur is gerechtigd u een factuur toe te sturen voor aanvang van de huurperiode, welke minimaal 3 dagen voor de eerste dag van de huurperiode voldaan dient te zijn.

4.3 Partium luxe tent verhuur is gerechtigd bij levering contante betaling te eisen indien Partium luxe tent verhuur dit nodig acht.

4.4 Bij niet of niet volledige betaling binnen de overeengekomen termijn is de huurder c.q. klant van Partium luxe tent verhuur naast het openstaande bedrag, rente en incassokosten verschuldigd.

Annuleringen

5.1 Een met Partium luxe tent verhuur aangegane overeenkomst kan slechts op schriftelijk verzoek van de huurder en met schriftelijke instemming van Partium luxe tent verhuur worden geannuleerd. Hiervoor brengt Partium luxe Tentverhuur de onderstaande annuleringskosten in rekening:

  • 1 week voor de dag ter beschikking stelling: 25% van het overeengekomen huurbedrag.
  • Binnen 24 uur voor de dag ter beschikking stelling: 50% van het overeengekomen huurbedrag tenzij dit voortvloeit door bijvoorbeeld weersomstandigheden waarbij Partium niet langer de veiligheid kan waarborgen. Of weersomstandigheden welke naar inzicht van Partium dusdanig zijn dat zij het normaal gebruik van het gehuurde in de weg staan.

Aflevering, opbouw en afbouw op locatie

6.1 De huurder bepaalt de plaats waar het gehuurde wordt geleverd en/of opgebouwd. En is er verantwoordelijk voor hier aanwezig te zijn, eventueel met de afgesproken hulp, op het tijdstip wat overeengekomen is.

6.2 De huurder is verplicht Partium luxe tent verhuur in te lichten over de eventuele aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op of in de grond. Voor alle typen tenten moet verankering mogelijk zijn met stalen grondpennen met lengtes tot ca. 100 cm. Schade aan het terrein en/of gebouwen, leidingen, buizen of andere voorwerpen op of in de grond als gevolg van het plaatsen en geplaatst houden van het gehuurde komt/blijft voor rekening van de huurder.

6.3 Partium luxe tent verhuur is nimmer aansprakelijk voor spoorvorming of andere schade aan het terrein. De huurder zorgt er ook voor dat er op de dag van opbouw en afbouw voldoende vrije ruimte is. Zo dient er rondom een te plaatsen tent ca. 2 meter ruimte te zijn als werkruimte en om de tent vast te kunnen zetten. Indien dit niet het geval is, kan het zijn dat de tent niet geplaatst kan worden.

6.4 De huurder is verantwoordelijk voor de (kosten van) stroomtoevoer, stroomverbruik en water aan- afvoer en verbruik.

6.5 Partium luxe tent verhuur kan van de huurder verlangen om een andere locatie aan te wijzen indien Partium luxe tent verhuur vindt dat de locatie ongeschikt en/of onveilig is, en/of risicovol is voor schade aan eigendommen van Partium luxe tent verhuur of derden.

6.6 Indien er voor plaatsing of levering op de afgesproken locatie toestemming nodig is van derden draagt de huurder tijdig zorg voor verkrijging van deze toestemming. Het niet verkrijgen van deze toestemming(en) komt geheel voor risico van de huurder. Aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen en/of geplaatst houden van het gehuurde, van welke aard ook, komen geheel voor rekening van de huurder, ook indien dergelijke vergoedingen als voorschot door Partium luxe tent verhuur zijn voldaan.

Het gehuurde

7.1 Huurder mag het gehuurde niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder aan een ander onderverhuren of wederverhuren of anderszins in gebruik geven.

7.2 Huurder mag het gehuurde uitsluitend overeenkomstig de overeengekomen bestemming en volgens eventueel van toepassing zijnde bedieningsvoorschriften gebruiken.

7.3 Huurder zal aan het gehuurde geen veranderingen aanbrengen. Het beplakken, beschilderen of anderszins bewerken van het gehuurde is niet toegestaan.

7.4 Het – tijdelijk – aanbrengen van enige wijziging aan het gehuurde of de constructie daarvan is voor rekening en risico van de huurder. Voor de gevolgen van dergelijke – tijdelijke – wijzigingen is Partium luxe tent verhuur niet aansprakelijk.

7.5 Huurder zal elke aanspraak van derden op het gehuurde afwijzen en dient Partium luxe tent verhuur dienaangaande te vrijwaren. Huurder dient Partium luxe tent verhuur onmiddellijk van een dergelijke aanspraak in kennis te stellen.

7.6 Vanaf het moment dat het gehuurde ter beschikking van huurder staat tot het moment waarop de huurovereenkomst eindigt of, indien later, het gebruik van het gehuurde door huurder eindigt, is de huurder verplicht alle in redelijkheid te nemen maatregelen tot voorkoming van schade aan of verlies van het gehuurde of enig onderdeel daarvan ook feitelijk te nemen. Schade aan of verlies van het gehuurde, veroorzaakt door personen of zaken van wie of waarvan huurder op enigerlei wijze gebruik maakt, en elke daaruit voor Partium luxe tent verhuur voortvloeiende schade (daaronder begrepen huurderving) komt voor rekening van de huurder.

7.7 Het niet toegestaan om de te koken onder het gehuurde hetgeen schade in de vorm van geurschade en/of brand of roetplekken kunnen veroorzaken. De herstelkosten komen voor rekening van de huurder.

Legitimatie/ borg

8.1 Bij levering of afhaal van huurartikelen dient de huurder zich ten alle tijden te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

8.2 Partium luxe tent verhuur heeft ten alle tijden het recht bij levering en/of afhaal van huurartikelen een kopie te maken van het legitimatiebewijs van de huurder. Bij niet kunnen legitimeren heeft Partium luxe tent verhuur het recht de overeenkomst te annuleren of de levering op te schorten tot de huurder zich kan legitimeren. Partium luxe tent verhuur is bevoegd de extra te maken kosten hiervoor in rekening te brengen.

8.3 De huurder tekent een borgbrief/ huurcontract voor het in de overeengekomen huurperiode in het bezit hebben van de overeengekomen artikelen.

Storm

9.1 In geval van zware storm of weersomstandigheden welke naar inzicht van Partium dusdanig zijn dat zij het normaal gebruik van het gehuurde in de weg staan is Partium luxe tent verhuur gerechtigd de overeenkomst niet uit te voeren. Partium luxe tent verhuur zal altijd contact op moeten nemen met de huurder.

9.2 In geval van zware storm/ weersomstandigheden welke naar inzicht van Partium dusdanig zijn dat normaal gebruik van het gehuurde in de weg staan kan het voorkomen dat een tent naar beneden moet worden gehaald. Deze beslissing wordt genomen door Partium luxe tent verhuur die van tevoren overleg hebben gepleegd. De veiligheid van de mensen staat hierbij voorop. In een dergelijke situatie dient de huurder mee te werken.

9.3 Partium luxe tent verhuur heeft het recht om te bepalen dat er een extra stormband moet worden aangelegd.

Vergunning

10.1 De huurder is tent alle tijden zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van benodigde vergunningen voor het plaatsen van een tent.

Retour verhuurartikelen

11.1 De huurder is gehouden de gehuurde zaak of gehuurde zaken onmiddellijk bij aflevering te controleren en te inspecteren op volledigheid, compleetheid en beschadigingen. Indien de huurder het gehuurde niet inspecteert worden gehuurde zaken geacht in goede staat te zijn verhuurd.

11.2 Bij teruggave of terughalen van het gehuurde controleert Partium luxe tent verhuur tijdens de schoonmaak alle zaken op beschadiging, volledigheid en compleetheid. Bij enige vorm van manco, breuk of vuil retour wordt er contact opgenomen met de huurder. Partium luxe tent verhuur heeft het recht de aanschafprijs of herstelprijs bij de huurder in rekening te brengen.

11.3 Indien de huurder niet in staat is het gehuurde aan Partium luxe tent verhuur terug te leveren, althans het gehuurde niet aan Partium luxe tent verhuur terug levert, is Partium luxe tent verhuur gerechtigd van de huurder de vervangingswaarde van het gehuurde samen met de geleden schade te vorderen.

11.4 Bij vervuiling aan tenten welke redelijkerwijs te wijten valt aan onjuist gebruik door de huurder of zware vervuiling tijdens het gebruik door de huurder worden de schoonmaak/ herstelkosten door Partium luxe tent verhuur bij de huurder in rekening gebracht. Tape, plakband, inkt, confetti, of enig iets brengt ernstige blijvende schade aan de tentdoeken. Door in de tenten te bakken en/of te braden ontstaat er een moeilijk of niet te verwijderen geur in het tentdoek, het is niet toegestaan in tenten de bakken en/of te braden, zit er bij retour van de tenten een dergelijke lucht aan het tentdoek wordt dit als schade gezien. Bij beschadiging van tenten en/of het tentdoek is Partium luxe tent verhuur gerechtigd direct de herstel/ vervangingskosten samen met de geleden schade bij de huurder in rekening te brengen.

Toepassing voorwaarden

12.1 Wanneer door Partium luxe tent verhuur gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn deze toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Partium luxe tent verhuur deze voorwaarden soepel toepast.

12.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Partium luxe tent verhuur in strijd mochten zijn met enig toepasselijk wetsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Partium luxe tent verhuur vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

12.3 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.4 Indien een huurder inkoop- en/of inhuurvoorwaarden hanteert zullen deze onderhavige voorwaarden van Partium luxe tent verhuur prevaleren voor zover bepalingen uit beide voorwaarden tegenstrijdig zijn, een en ander indien en voor zover partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders zullen overeenkomen.

12.5 Indien tussen Partium luxe tent verhuur en de huurder afspraken zijn gemaakt die afwijken van deze voorwaarden, zullen die afspraken schriftelijk moeten zijn vastgelegd.